از شعر خاکستری تا شعر سپید

از شعر خاکستری تا شعر سپید
Published:
2006 by انتشارات ققنوس
Goodreads Rating:
3.00
Pages:
256
Language
ISBN10:
9643116948

سال نشر: ۱۳۸۵ مجلد دوم از سری شعر رهایی است این مجلد گزیده ای است از شعر سپید از شاملو تا رسول یونان. همچنین دو مقدمه در آن آمده است. تورج راهنما در مقدمه ی نخست مسیر پدید آمدن ادبیات و شعر نوین ایران در خلال مشروطه تا نیما را باز می گوید و در مقدمه ی دوم گزیده ای از مصاحبه های شاملو در مورد شعر سپید آورده شده است شاعرانی که آثاری از آنها در این کتاب آمده به این ترتیب اند: احمد شاملو، بیژن جلالی، منوچهر آتشی،‌ تورج رهنما،‌ احمدرضا احمدی، بیژن نجدی، محمدباقر کلاهی اهری، شاپور جورکش، محمد تقی شمس لنگرودی، میرزا آقا عسگری (مانی)، حافظ موسوی، نازنین نظام شهیدی، سید علی صالحی، فرشته ساری، مهرداد فلاح، رضا چایچی، علی عبداللهی، علیرضا آبیز، کسرا عنقایی و در نهایت رسول یونان