آشیانی بر باد و مه

آشیانی بر باد و مه
Published:
2015 by شادان
Goodreads Rating:
3.33
Language

سفرى که امروز پیش مى‏‌آید، براى امروز دلپذیر است و معلوم نیست سال‌هاى بعد یا تابستان آینده اصلاً لذتِ امروز را داشته باشد یا نه؟ دیدار دوست یا فامیلى که براى همین هفته پا داده است، یا حتى کتاب شعرى که تازگى‏‌ها برایمان رسیده همه و همه لذت‏‌هاى کوتاهى هستند که براى ما پیش آمده و بعدها فرصتى سوخته خواهد بود. این جملات نهیبى بودند به تمامِ ما براى یادآورى آنچه مى‏‌دانیم و عمل نمى‏‌کنیم، و تکمیل‏‌کننده‏‌اش قصه پیش رو است.

شاید هر کتابى مثل همین فرصتِ امروز باشد که قرار است از خواندنش لذت ببریم و کسبِ تجربه کنیم. تجربه‏‌اى که بى‏‌تردید به کارِ ما خواهد آمد... دیر یا زود.