Един от методите на алтернативната медицина: ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ГОВЕЕНЕ

Един от методите на алтернативната медицина: ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ГОВЕЕНЕ
Published:
2009 by Главно мюфтийство
Goodreads Rating:
5.00
Pages:
128

С всеки изминал ден съвременната наука ни открива все повече негови тайни и здравословните му, и лечебни ефекти. Това е, което ме подтикна към изготвянето на тази книга. В следната книга, ще обърнем внимание на тази велика повеля – говеенето, ще се опитаме да разкрием някои от важните й за човека и обществото страни, и как може да лекуваме множество болести, чрез него. Говеенето е сред най-древните лечебни методи, към които са прибягвали общности и народи през цялата история на човечеството. затова нищо чудно, че говеенето е с толкова висока степен в ислямското законодателство, низпослано от Създателя на небесата и земята, Който сътвори творенията, за да Му правят ибадет. Аллах Теаля е Единтсвеният и най-добре знае кое ще е от полза на хората в този и в отвъдния живот. "О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите." (Ел-Бакара, 2:183) "Всяко дело на човека е за него, с изключение на говеенето - то е за Мен и Аз възнаграждавам за него." (Китаб-ул-ехадис ел-кудси) "Който говее през месец рамазан с вяра, искреност и надежда за награда, му се опрощават предишните грехове." (Мевсуат-ул-хадис-ин-небевий-иш-шириф)