کوچه‌ی فانوس‌ها

کوچه‌ی فانوس‌ها
Published:
2011 by مروارید
Goodreads Rating:
2.67
Pages:
200
Language
Genre:

Alley of lanterns: the origin of Chinese love poems, Abbas Saffari عنوان: کوچه فانوسها : سرچشمه های شعر غنایی چین؛ گردآوری و ترجمه: عباس صفاری؛ تهران، مروارید، 1390، در 194 ص؛ فروست: مجموعه شعر جهان - 23؛ موضوع: شعر چینی - ترجمه از زبان چینی؛ قرن 21 م